Mosty – Most na Warcie

Remont mostu na Warcie

Remont mostu przez Wartę w miejscowości Koło w ciągu drogi nr 2, km 302+694

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

WYKONAWCA: POL-DRÓG Piła (w konsorcujm z Firma „GOTOWSKI”
Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o.)

KOSZT INWESTYCJI: 8 384 616 PLN

DŁUGOŚĆ/POWIERZCHNIA: 265 mb


ZAKRES PRAC:


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Rozebranie i usunięcie z terenu budowy nawierzchni na jezdni
i w obrębie przyczółków wraz z podbudową, istniejącego betonu ochronnego i warstw izolacyjnych,
słabego betonu z płyty pomostowej, barier ochronnych z pochwytem, części gzymsów na obiekcie
i przyczółków, urządzeń dylatacyjnych, części ścianek zaplecznych przyczółków.

ROBOTY MOSTOWE: Modernizacja podpór i ustroju nośnego poprzez naprawę powłok antykorozyjnych
na konstrukcji stalowej mostu, ułożenie nowej hydroizoiacji i nawierzchni na całym pomoście wraz
z odcinkami na przyczółkach; budowa kap chodnikowych wraz z krawężnikami i montaż skrajnych
barieroporęczy sztywnych; kompleksowy remont przyczółków; modernizacja odwodnienia poprzez
budowę kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do rzeki; przebudowa urządzeń
dylatacyjnych; zabezpieczenie antykorozyjne łożysk; naprawa schodów skarpowych i zabezpieczenie
powierzchniowe betonu; umocnienie skarp i nasypów.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: Wymiana urządzeń mocujących znaki dla żeglugi na nowe; umieszczenie
na obiekcie oznakowania poziomego i pionowego; wbudowanie 62 reperów.